قاعده اتلاف در فقه و حقوق

قاعده اتلاف در فقه و حقوق

قسمت هشتم
الف. فرق قاعده اتلاف با "قاعده ضمان ید"
تفاوت قاعده اتلاف با "قاعده ضمان ید" در این است که در اتلاف محور مسئولیت ازبین بردن مال دیگری است که با تصرف در مال ملازمه ندارد. ولی در ضمان ید مسئولیت متوقف بر اتلاف مال نیست، بلکه صرفاً وضع ید و تصرف و استیلا بر مال غیر موجب ضمان می گردد. تناسب بین این دو قاعده عام و خاص من وجه است. یعنی در برخی مصادیق قاعده اتلاف صدق می کند که ضمان ید صدق نمی کند. مثل اینکه اسپ کسی را از راه دور با شلیک گلوله بکشد. در این مثال اتلاف مال هست ولی استیلا بر آن نیست. در بعضی موارد ضمان ید صدق می کند ولی قاعده اتلاف صدق نمی کند. مثل اینکه بر اسپ متعلق به دیگری سوار شود، بدون اینکه آن را تلف نماید. در برخی موارد هر دو قاعده صدق می کنند مثل اینکه پس از استیلا بر اسپ آن را با دست خود ازبین ببرد.
ب. فرق قاعده اتلاف با غصب
نسبت بین این دو قاعده نیز بنابر قول بعضی عموم و خصوص من وجه است. ولی عده ای این دو مفهوم را مختلف و متخالف می دانند که هر کدام مفهوم مستقل دارد             http://mosharekat.wahdat.net/index.php?num=300&id=5432

/ 0 نظر / 86 بازدید