سو استفاده از حق

هر صاحب حقی محتمل است که از حق مشروعی که از ان تمتع است سو استفاده نماید. سو استفاده از حق نوعی افراط گرایی در اجرا و استیفای حق توسط ذی حق می باشد.

جعل و وضع هر حقی با یک هدف و مقصدی صورت پذیرفته است استیفای حق در جهت خلاف این قصد و مقصود به معنای سو استفاده از حق می باشد. بنابراین صاحب حق در اعمال حق خود می بایست حسن نیت داشته باشد. حسن نیت به این معنا که دارنده حق حق خود را وسیه اضرار به غیر قرار ندهد و در چارچوب اهدافی که ان حق به خاطر انها جعل شده است سلطه و سلطنت خود را فعلیت بخشد.

مثال مشهور در باره سو استفاده از حق حفر چاه در ملک خود بدون نیاز به اب ان به قصد تنقیص بازده ابی ملک مجاور است. در این فرض مالک حق مالکیت خود را که او را مجاز به هرگونه تصرف در ملک خود می نماید وسیله اضرار به غیر نموده است.

 

هرکس سلطه و گستره حقش بیشتر باشد امکان سو استفاده از حق نیز برای او بیشتر خواهد بود. بنابراین دولت که صاحب حق حاکمیت است در معرض بیشترین احتمال برای سو استفاده از حق خود است.

همین امر ضرورت تحدید قدرت دولت را فزونی می بخشد.

حق دولت از ان رو به او اعطا شده است که ان را در حمایت از شهروندان به کار گیرد حال اگر دولت این اختیارات و امتیازات را به نفع خود استیفا نماید دچار فساد و سو استفاده از حق شده است.

یک نمونه از سو استفاده از حق توسط حاکمیت انکه تجهیز پلیس به سلاح برای ان است که امنیت عموم شهروندان تامین شود حال اگر قوای انتظامی این حق حمل سلاح را برای ارعاب و تخویف مردم به کار برند از حق خود سو استفاده نموده اند و اساب مسوولیت خود را تدارک دیده اند.                             

http://borhan.mihanblog.com/post/329


طبقه بندی: اندیشه های حقوقی، 

/ 0 نظر / 6 بازدید