عاریه و خصوصیات ان

عاریه     عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجّاناً منتفع شود.

عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. ( ماده ۶٣۵ قانون مدنی ) و طبق ماده ۶٣٨ قانون مدنی عاریه عقدی است جایز و به فوت هر یک از طرفین منفسخ می شود. آقای دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی جلد ٢ می نویسد :

عاریه در ظاهر شبیه به احاره است با این فرق که عاریه از عقود غیر معوض است. در اجاره منافع عین مستاجره به مستاجر تملیک می گردد و در عاریه اجازه انتفاع به مستعیر داده می شود، بدون آنکه منافع برای مدتی به او تملیک شود.

 http://redl.persianblog.ir/post/16            

6. عقد عاریه :

6-1. تعریف :( مواد 635 647 ق.م. ) عاریه از کلمه «عار» به معنی ننگ و خاری است، چون در این عقد شخص مجانی از مال دیگری منتفع می شود، نوعی ننگ و خاری را تحمل می کند. در اصطلاح حقوقی عاریه عقدی است که در آن یک طرف به طرف دیگر اجازه می دهد تا از مالش مجاناً استفاده کند.  به کسی که مالش را به عاریه می دهد، معیر؛ و به کسی که آن مال را به عاریه می گیرد، مستعیر می گویند. تفاوت عاریه با قرض این است که در قرض، قرض گیرنده مثل مال را برمی گرداند ولی در عاریه عین مال را.

6-2. خصوصیات عاریه :

1.      عاریه عقد است، بنابراین تحقق آن نیاز به ایجاب و قبول دارد و در آن سایر شرایط اساسی صحت معاملات (ماده 190) باید رعایت شود.

2.   عاریه عقدی است مجانی، البته می توان در آن شرط عوض کرد و این شرط منافاتی با مجانی بودن عقد ندارد و ماهیت آن را معوض نمی کند. چنانچه عاریه مجانی و غیر معوض نبود با اجاره فرقی نداشت.

3.   عاریه عقدی است عهدی، یعنی معیر به موجب آن متعهد است که مال مورد عاریه را برای انتفاع به مستعیر دهد و مستعیر تعهد می کند که آن را پس از انتفاع به معیر مسترد دارد.  

4.   عاریه از عقود جایز است، بنابراین طرفین می توانند به اراده خود آن را فسخ کنند وهر وقت بخواهند شىء عاریه را باز پس ‍ بگیرند یا پس دهند. همچنین  با فوت و جنون و سفه طرفین عقد عاریه منحل می شود.                                                            http://shoouri.blogfa.com/post-39.aspx                                                      

/ 0 نظر / 259 بازدید